TRUNG AN HI-TECH F

TAR HNX
TAR
TRUNG AN HI-TECH F HNX
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

TAR nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của TRUNG AN HI-TECH F với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của TAR là 1.858T VND.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu