VIET GERMANY STEEL

VGS HNX
VGS
VIET GERMANY STEEL HNX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

VGS báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của VIET GERMANY STEEL với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của VGS là 1.76T.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền