NGAN HANG TMCP A CHAU

ACB HOSE
ACB
NGAN HANG TMCP A CHAU HOSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

ACB báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của NGAN HANG TMCP A CHAU với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của ACB là 88.084T. EPS TTM của công ty là 3588.43, lợi tức cổ tức là 0.00%, và P/E là 9.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền