CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN

BFC HOSE
BFC
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN HOSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

BFC nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của BFC là 1.378T VND. EPS TTM của công ty là 3730.05 VND, tỷ suất cổ tức là 8.08% và P/E là 6.64.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu