CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH

BMPHOSE
BMP
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINHHOSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

BMP nguyên tắc cơ bản

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH tổng quan về cổ tức

Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 3100.00 VND. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 7.22%