CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH

BMPHOSE
BMP
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINHHOSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

BMP nguyên tắc cơ bản

Lợi nhuận và doanh thu CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH

Doanh thu của công ty trong cùng kỳ lên tới 1.50T VND mặc dù con số ước tính là 1.50T VND. Ngoài ra, hãy xem các thay đổi hàng năm theo thời gian để có bức tranh toàn cảnh hơn về lợi nhuận và động lực doanh thu của BMP.

Thu nhập
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Doanh thu
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên