CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH

BMPHOSE
BMP
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINHHOSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

BMP nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của BMP là 4.666T VND. EPS TTM của công ty là 6868.70 VND, tỷ suất cổ tức là 7.81% và P/E là 8.52.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu