TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

BVH nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Doanh thu của TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT trong năm ngoái lên tới 41.90T VND, phần lớn trong số đó — 40.70T VND — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Life Insurance, năm trước mang lại 30.54T VND. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Vietnam — năm ngoái quốc gia này đã mang lại TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT 40.69T VND, và năm trước đó — 36.83T VND.

Theo nguồn
Theo quốc gia