CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC – MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

HOSEBWE
Giá lúc đóng cửa
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

BWE nguyên tắc cơ bản

Lợi nhuận và doanh thu CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC – MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

Doanh thu của công ty trong cùng kỳ lên tới 1.04T VND mặc dù con số ước tính là 1.04T VND. Ngoài ra, hãy xem các thay đổi hàng năm theo thời gian để có bức tranh toàn cảnh hơn về lợi nhuận và động lực doanh thu của BWE.

Thu nhập
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Doanh thu
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên