CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47

C47HOSE
C47
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47HOSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

C47 nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47 với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của C47 là 231.248B VND.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu