CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

CLC nguyên tắc cơ bản

CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI tổng quan về cổ tức

Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 2000.00 VND. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 9.86%