CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA AN

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

DHA nguyên tắc cơ bản

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA AN tổng quan về cổ tức

Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 3000.00 VND. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 10.80%