CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA AN

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

DHA nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA AN

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Vietnam — năm ngoái quốc gia này đã mang lại CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA AN 387.82B VND, và năm trước đó — 337.42B VND.

Theo nguồn
Theo quốc gia