CÔNG TY CỔ PHẦN FECON

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

FCN nguyên tắc cơ bản

CÔNG TY CỔ PHẦN FECON tổng quan về cổ tức

Cổ tức của FCN được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 300.00 VND. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 2.00%