CÔNG TY CỔ PHẦN FECON

FCN HOSE
FCN
CÔNG TY CỔ PHẦN FECON HOSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính FCN

Tóm tắt tài chính của CÔNG TY CỔ PHẦN FECON với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của FCN là 2.708T VND. EPS TTM của công ty là 855.91 VND, tỷ suất cổ tức là 1.74% và P/E là 20.10.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu