CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F.I.T
FIT HOSE

FIT
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F.I.T HOSE
Giao dịch ngay
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Giao dịch ngay

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F.I.T với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của FIT là 3.846T.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền