CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ KỸ THUẬT SỐ FPT
FRT HOSE

FRT
CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ KỸ THUẬT SỐ FPT HOSE
Giao dịch ngay
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Giao dịch ngay

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ KỸ THUẬT SỐ FPT với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của FRT là 2.67T. EPS TTM của công ty là 237.58, lợi tức cổ tức là 2.96%, và P/E là 141.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền