CTCP GAB

GAB HOSE
GAB
CTCP GAB HOSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

GAB fundamentals

Tóm tắt tài chính của CTCP GAB với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của GAB là 2.723T VND.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu