CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT

HPG HOSE
HPG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT HOSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính HPG

Tóm tắt tài chính của CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của HPG là 160.578T VND. EPS TTM của công ty là 7708.19 VND, tỷ suất cổ tức là 1.03% và P/E là 4.71.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu