CTCP VT - TH BUU DIEN

ICT HOSE
ICT
CTCP VT - TH BUU DIEN HOSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính ICT

Tóm tắt tài chính của CTCP VT - TH BUU DIEN với tất cả các con số chính

Trang này hiển thị nhanh các số liệu thống kê tài chính chính của ICT, bao gồm các chỉ số quan trọng nhất từ mỗi báo cáo của công ty.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền