CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - KINH DOANH NHÀ

ITC HOSE
ITC
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - KINH DOANH NHÀ HOSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính ITC

Tóm tắt tài chính của CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - KINH DOANH NHÀ với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của ITC là 1.047T VND.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu