CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO

KDCHOSE
KDC
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDOHOSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

KDC nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của KDC là 16.154T VND. EPS TTM của công ty là 1869.76 VND, tỷ suất cổ tức là 1.91% và P/E là 33.21.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu