CTCP MAY SONG HONG

MSH HOSE
MSH
CTCP MAY SONG HONG HOSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính MSH

Tóm tắt tài chính của CTCP MAY SONG HONG với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của MSH là 3.696T VND. EPS TTM của công ty là 8024.21 VND, tỷ suất cổ tức là 0.00% và P/E là 9.35.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền