CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

NAV nguyên tắc cơ bản

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT tổng quan về cổ tức

Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 800.00 VND. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 10.17%