CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY

NBB HOSE
NBB
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY HOSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

NBB nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của NBB là 1.603T VND. EPS TTM của công ty là 3397.46 VND, tỷ suất cổ tức là 0.00% và P/E là 4.71.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu