CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM

PGDHOSE
PGD
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAMHOSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

PGD nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của PGD là 2.7T VND. EPS TTM của công ty là 3523.67 VND, tỷ suất cổ tức là 8.33% và P/E là 8.51.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu