CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI
PPC HOSE

PPC
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI HOSE
Giao dịch ngay
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Giao dịch ngay

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của PPC là 7.15T. EPS TTM của công ty là 2655.28, lợi tức cổ tức là 20.83%, và P/E là 8.44.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền