CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI

PTBHOSE
PTB
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀIHOSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

PTB nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của PTB là 3.062T VND. EPS TTM của công ty là 7999.75 VND, tỷ suất cổ tức là 0.00% và P/E là 5.63.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu