CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN

PTC HOSE
PTC
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN HOSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

PTC fundamentals

Cái nhìn chuyên sâu về các hoạt động điều hành, đầu tư và tài trợ của CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN

PTC dòng tiền tự do cho Q4 21 là 55.02B VND. Đối với 2021, PTC dòng tiền tự do 55.8B VND và dòng tiền từ hoạt động kinh doanh 55.83B VND.

Tiền thu từ các Hoạt động Kinh doanh
Tiền thu từ các Hoạt động Đầu tư
Tiền thu từ các Hoạt động Tài chính
TTM
Tiền thu từ các Hoạt động Kinh doanh
Kinh phí từ các Hoạt động
Thay đổi Vốn lưu động
Tiền thu từ các Hoạt động Đầu tư
Tổng số tiền mua/bán kinh doanh ròng
Tổng số tiền mua/bán Đầu tư ròng
Chi phí vốn
Tổng cộng các Khoản mục đầu tư tiền mặt khác
Tiền thu từ các Hoạt động Tài chính
Phát hành/thu hồi cổ phiếu, ròng
Phát hành/thu hồi nợ, ròng
Tổng số Cổ tức bằng tiền mặt được trả
Tổng cộng các khoản mục Dòng tiền tài chính khác
Dòng tiền tự do