CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ LẠNH
SRF HOSE

SRF
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ LẠNH HOSE
Giao dịch ngay
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Giao dịch ngay

Báo cáo tài chính

Vị thế tài chính hiện tại của CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ LẠNH

Tổng tài sản của SRF cho Q1 21 là 1.92T, ít hơn 1.97% so với Q4 20 trước đó. Và tổng nợ phải trả đã giảm 3.46% trong Q1 21 xuống 1.37T.

Tổng Tài sản
Tổng Tài sản lưu động
Tổng Tài sản dài hạn
Tổng Nợ phải trả
Tổng Nợ ngắn hạn
Tổng Nợ dài hạn
Tổng Vốn chủ sở hữu
Tổng nợ phải trả & vốn chủ sở hữu của cổ đông
Tổng Nợ
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu