CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THẾ KỶ

STK HOSE
STK
CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THẾ KỶ HOSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

STK nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THẾ KỶ với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của STK là 3.327T VND. EPS TTM của công ty là 4174.42 VND, tỷ suất cổ tức là 3.07% và P/E là 11.69.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu