CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

TCH nguyên tắc cơ bản

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY tổng quan về cổ tức

Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 500.00 VND. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 13.93%