CÔNG TY CỔ PHẦN ĐAI LÝ GIAO NHẬN VẬN TẢI XẾP DỠ TÂN CẢNG

TCLHOSE
TCL
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐAI LÝ GIAO NHẬN VẬN TẢI XẾP DỠ TÂN CẢNGHOSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

TCL nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của CÔNG TY CỔ PHẦN ĐAI LÝ GIAO NHẬN VẬN TẢI XẾP DỠ TÂN CẢNG với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của TCL là 1.013T VND. EPS TTM của công ty là 3388.46 VND, tỷ suất cổ tức là 12.50% và P/E là 9.92.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu