CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP TREO NÚI BÀ TÂY NINH

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

TCT nguyên tắc cơ bản

CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP TREO NÚI BÀ TÂY NINH tổng quan về cổ tức

Cổ tức của TCT được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 500.00 VND. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 2.26%