CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG

TDCHOSE
TDC
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNGHOSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

TDC nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của TDC là 1.08T VND. EPS TTM của công ty là 1878.74 VND, tỷ suất cổ tức là 6.48% và P/E là 5.75.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu