CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM

TNI HOSE
TNI
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM HOSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

TNI báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của TNI là 228.9B.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền