CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT

VCI HOSE
VCI
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT HOSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính VCI

Tóm tắt tài chính của CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của VCI là 18.148T VND. EPS TTM của công ty là 4158.32 VND, tỷ suất cổ tức là 5.88% và P/E là 13.08.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền