CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

VDSHOSE
VDS
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆTHOSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

VDS nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của VDS là 1.684T VND.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu