NGAN HANG TMCP QUOC TE VN

VIB HOSE
VIB
NGAN HANG TMCP QUOC TE VN HOSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

VIB nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của NGAN HANG TMCP QUOC TE VN với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của VIB là 54.8T VND.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu