NGAN HANG TMCP QUOC TE VN

VIB HOSE
VIB
NGAN HANG TMCP QUOC TE VN HOSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

VIB price target

Các mục tiêu này dựa trên dự đoán giá của 21 nhà phân tích - được thực hiện trong ba tháng qua - cho VIB trong 12 tháng tới.