CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM

VOS HOSE
VOS
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM HOSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

VOS nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của VOS là 2.331T VND.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu