CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM

VSC HOSE
VSC
CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM HOSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính VSC

Tóm tắt tài chính của CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của VSC là 4.322T VND. EPS TTM của công ty là 3996.60 VND, tỷ suất cổ tức là 2.58% và P/E là 9.68.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền