ADARO MINERALS INDONESIA TBK

IDXADMR
Giá lúc đóng cửa
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ADMR nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của ADARO MINERALS INDONESIA TBK với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của ADMR là 47.219T IDR.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
‪0‬
Doanh thu
‪0‬