APEXINDO PRATAMA DUTA TBK

APEX IDX
APEX
APEXINDO PRATAMA DUTA TBK IDX
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

APEX nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của APEXINDO PRATAMA DUTA TBK với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của APEX là 1.035T IDR.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu