GLOBAL MEDIACOM TBK

BMTR IDX
BMTR
GLOBAL MEDIACOM TBK IDX
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính BMTR

Tóm tắt tài chính của GLOBAL MEDIACOM TBK với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của BMTR là 4.121T IDR.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu