BATAVIA PROSPERINDO TRANS TBK

BPTR IDX
BPTR
BATAVIA PROSPERINDO TRANS TBK IDX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

BPTR báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của BATAVIA PROSPERINDO TRANS TBK với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của BPTR là 275.9B. EPS TTM của công ty là 4.90, lợi tức cổ tức là 0.00%, và P/E là 36.30.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền