CAMPINA ICE CREAM INDUSTRY TBK

CAMP IDX
CAMP
CAMPINA ICE CREAM INDUSTRY TBK IDX
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính CAMP

Tóm tắt tài chính của CAMPINA ICE CREAM INDUSTRY TBK với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của CAMP là 1.577T IDR.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu