BAKRIELAND DEVELOPMENT TBK

ELTY IDX
ELTY
BAKRIELAND DEVELOPMENT TBK IDX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

ELTY báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của BAKRIELAND DEVELOPMENT TBK với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của ELTY là 2.176T.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền