FUJI FINANCE INDONESIA TBK

FUJI IDX
FUJI
FUJI FINANCE INDONESIA TBK IDX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

FUJI báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của FUJI FINANCE INDONESIA TBK với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của FUJI là 650B.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền