KOBEXINDO TRACTORS TBK

KOBX IDX
KOBX
KOBEXINDO TRACTORS TBK IDX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

KOBX financial statements

Tóm tắt tài chính của KOBEXINDO TRACTORS TBK với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của KOBX là 395.415B.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền